De gedragsregels “IDD” 

 De context 

De wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen heeft de gedragsregels AssurMiFID ingevoerd in de verzekeringsmarkt. Deze zijn sinds 1 mei 2015 van toepassing op het Belgische grondgebied. Door de wet 6 december 2018 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europese Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie zijn deze gedragsregels opgenomen in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Hierdoor spreken we nu over de IDD-gedragsregels waarbij IDD staat voor Insurance Distribution Directive. Om deze wetgeving te respecteren, is ons kantoor verplicht om u de volgende informatie te verstrekken:

Wie zijn wij?

NV Decombel en De Koninck
Roerdompstraat 1
8400 Oostende
Telefoon: 059/70.56.16
E-mail: oostende@solvas.be 
Website: www.bdk.be
Erkenningsnummer FSMA: 010 915 A
Ondernemingsnummer: 0427.534.725

Wij zijn ingeschreven als distributeur van verzekeringen onder het nummer 010 915 A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.
Wij zijn steeds tot uw dienst in beide landstalen, het Frans en het Nederlands. 
U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, de fax, de mail, uw klantenzone et op onze website.
Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as, www.ombudsman.as

A    De door ons kantoor voorgestelde producten en diensten.

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
De NV Decombel en De Koninck biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan.
Deze diensten zijn omschreven in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen.
Als verzekeringsbemiddelingsdiensten worden beschouwd één of meerdere van de volgende diensten, wanneer zij één of meerdere  verzekeringsovereenkomst(en) betreffen:
-      Het adviseren over verzekeringscontracten,
-      Het aanbieden van verzekeringscontracten,
-      Het voorstellen van verzekeringscontracten,
-      Het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringscontracten,
-      Het sluiten van verzekeringscontracten,
-      Het assisteren bij het beheer en
-      de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

U kan bij ons terecht voor de volgende verzekeringen :

·         Ongevallen;
·         Ziekte
·         Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
·         Casco rollend spoorwegmaterieel;
·         Luchtvaartuigcasco;
·         Casco zee- en binnenschepen;
·         Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
·         Brand en natuurevenementen;
·         Andere schade aan goederen;
·         Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) motorrijtuigen;
·         Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) luchtvaartuigen;
·         Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) zee- en binnenschepen;
·         Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.);
·         Krediet;
·         Borgtocht;
·         Diverse geldelijke verliezen;
·         Rechtsbijstand;
·         Hulpverlening;
·         Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
·         Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
·         Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
·         Kapitalisatieverrichtingen;
Op de pagina “documenten” van onze site vindt u alle documenten betreffende de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt evenals de voorwaarden en respectieve dekkingen en dit per verzekeringsmaatschappij.
Alle informatie in verband met de aard en de risico’s van de spaar- en beleggingsverzekeringen zijn ter beschikking op de financiële informatiefiches die u terugvindt onder de volgende linken: tak 21 en tak 23.

B    Onze vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Het is ook mogelijk dat wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant ontvangen.In overeenkomst met de gangbare wetgeving, heeft ons kantoor een vergoedingspolitiek opgesteld. Bijkomende informatie over deze politiek zal u bezorgd worden op een duurzame drager na een eenvoudige vraag

C   Onze belangenconflictenbeleid.

1. Wetgevend kader

Het belangenconflictenbeleid in de verzekeringswereld vind haar oorsprong in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten.
Deze wetgeving voorziet onder andere de verplichting voor de verzekeringsdistributeurs om een dergelijks beleidsnota op te stellen en om alles in het werk te stellen om deze operationeel te houden.
Dit beleid moet uitgeschreven zijn.
Verder zijn alle medewerkers van ons kantoor op de hoogte gebracht van dit beleid door middel van een instructienota.
De wettelijke regeling in verband met de belangenconflicten is een aanvulling op de fundamentele gedragsregel. Deze regel wordt door de medewerkers van ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
Op basis van voorgaande heeft ons kantoor een beleid in verband met het beheer van de belangenconflicten opgesteld, waarvan de volgende tekst een samenvatting is.
Een exemplaar van ons volledig beleid kan bekomen worden op ons kantoor.

2. Welke belangenconflicten ?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste fase de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen :
-      ons kantoor en haar verbonden personen met inbegrip van haar bestuurders, zaakvoerders, de personen die controle uitvoeren, medewerkers die betrokken zijn in het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten en onze subagenten en een klant of
-      tussen meerdere klanten onderling.
Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze kantoren.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:
·         Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
·         Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
·         Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan.
·         Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
·         Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
·         Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:
·         Een interne instructienota;
·         Een aangepast verloningsbeleid;
·         Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten.
·         Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
·         Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
·         Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

Procedure

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze organisatorische of administratieve maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden om een belangenconflict te vermijden, zal u schriftelijk of op een andere duurzame drager geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict.
De uiteindelijke gevolg dat gegeven moet worden deze sinds met betrekking tot het belangenconflict zal u steeds toekomen.
Wanneer een specifiek belangenconflict niet vermeden kan worden, dan kan het zijn dat ons kantoor de vraag van de klant zal weigeren om diens belangen te vrijwaren.
U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

D. DUURZAAMHEIDSBELEID

1.   GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

De Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) is in werking getreden op 10 maart 2021.
Dit houdt voor ons kantoor in dat bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent wij rekening moeten houden met duurzaamheidsrisico’s.
Aangezien wij enkel producten aanbevelen in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij, maken wij gebruik van de informatie die ter beschikking gesteld wordt door de verzekeringsmaatschappij waarmee wij samenwerken.
Volgens de SFDR-verordening zijn de duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘gebeurtenissen of omstandigheden die op
·         Ecologisch- (E),
·         sociaal (S)- of
·         governancegebied (G),
indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken’.
De verloningspolitiek, die van toepassing is binnen ons kantoor laat niet toe dat wanneer wij advies geven bij het sluiten van een verzekering met een beleggingscomponent, buitensporige risico’s zouden nemen in verband met duurzaamheidsrisico’s.

2.   ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De duurzaamheidsfactoren waarmee binnen deze wetgeving rekening gehouden moet worden zijn de volgende:
·         ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken,
·         eerbiediging van de mensenrechten, en
·         bestrijding van corruptie en van omkoping.

Het is duidelijk dat het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op dit ogenblik nog niet volledig en duidelijk is. Dit kader zal in de komende maanden en jaren nog evolueren.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.